Previous
Next

Idea Maker

เขียนโปรแกรม

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมไปกับภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น Python, C, C++, และภาษา JavaScript Blocks
...

โครงงานสิ่งประดิษฐ์

รวมไอเดียในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน และนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น โครงงานจาก micro:bit, Raspberry Pi Pico
...

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เรียนรู้พื้นฐานวงจรไฟฟ้า การวัดเบื้องต้น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณดิจิทัล เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในการทำโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ต่อไป

การพัฒนาแอปพลิเคชัน

สร้างแอปอย่างงายด้วยเครื่องมืออย่าง MIT App Inventor, Thunkable, Kodular เพื่อต่อยอดไอเดียที่มีสู่การนำไปใช้งานบนแพลตฟอร์มต่างๆ

Content Creator

Coming Soon..........

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn